Tìm kiếm mở rộng
MÁY LỌC NƯỚC
Thiết bị nội thất
Sách điện tử
Thiết bị giáo dục
GIÁO TRÌNH NGHỀ
KINH TẾ
Kế toán
Pháp luật
Giáo dục
Tham khảo
Thiếu nhi
Ngoại ngữ
Tin học - KHCN
Chính trị
Văn hóa,Đời sống
Kiến trúc xây dựng
Biểu mẫu, sổ sách
Lịch, tạp chí
Sách sắp phát hành
Lĩnh vực kinh doanh
   Business education equipment (Tiếng Việt)
   In và các dịch vụ liên quan đến in ấn
   Kinh doanh máy móc thiết bị ngành in
   Phát hành biểu mẫu, sổ kế toán
   Phát hành sách
   Liên kết xuất bản
Download
- Danh mục sách
- Biểu mẫu
Liên kết web
Số người truy cập
SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

Tên sản phẩm: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng.
Giá cũ: VNĐ 295,000.00
Giá mới: VNĐ 295,000.00
Tình trạng kho: Đang có

Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 848
In và nộp lưu chiểu: quý IV năm 2008

Xem ảnh bìa cỡ lớn

 

Tóm tắt nội dung:


Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, của dân tộc ta. Bởi vậy, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, đặc biệt trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống nghiêm trọng như hiện nay, muốn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, muốn lãnh đạo được quần chúng thì mọi cán bộ, đảng viên nhất thiết phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngày 27 - 3 - 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; tiếp đó, ngày 07 - 11 - 2006, Bộ Chính trị (khoá X) ra Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua hơn một năm thực hiện, cuộc vận động nêu trên đã đạt một số thành tựu bước đầu quan trọng. Để phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục các mặt chưa làm được, Ban chỉ đạo Trung ương đã đề ra các biện pháp để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008 và các năm tiếp theo.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn một số tài liệu dành cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhằm góp phần phục vụ cho cuộc vận động nói trên, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp tư liệu để xuất bản cuốn sách Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng.

Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:
Phần thứ nhất Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và phòng, chống tham nhũng
Phần thứ hai Các quy định mới về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phần thứ ba Các quy định mới về phòng, chống tham nhũng
Phần thứ tư Các quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí
Phần thứ năm Các quy định mới về khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng, lãng phí
Phần thứ sáu Các quy định mới về công khai, dân chủ chống tham nhũng, lãng phí

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
In ra Gửi email Quay lại
giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Tin tức
Tra cứu thông tin bảo hành trực tuyến
Công văn giới thiệu sách 2021
Danh sách máy in và máy sau in
Công văn mời hợp tác biên soạn sách
Trang chủ | Liên hệ | Hỗ trợ | Hướng dẫn
Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
Trụ sở chính : Số 31 ngõ 39 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Email : dongnamhcns@gmail.com
Điện thoại: (84-24) 3936.0822 - 3943.7061